NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

#ไอซีที...เรียนรู้อะไรตามหลักสูตร 51

#ไอซีที...เรียนรู้อะไรตามหลักสูตร 51
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แบ่งออกเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ก็คือสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาระที่ 4 การอาชีพ


            การเรียนการสอนสาระที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องความรู้ด้านไอซีที มาตรฐาน ง 3.1 บอกว่าให้เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม และจากการดูตัวชี้วัดชั้นปี ในระดับมัธยมศึกษา ภาพรวมการเรียนรู้มีความชัดเจนในด้านไอซีทีทุกสาระ ผมขอนำเสนอวิธีนำมาสู่การเรียนเรียนการสอนการวัดผล ว่าทำอย่างไรให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ตัวอย่างเช่น ตัวชี้วัดที่ 1 ของ ม.1 อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ แล้วรู้ได้อย่างไรว่าผ่านตัวชี้วัดนี้ จะเห็นว่าถ้านักเรียนเขียนบล็อกไดอะแกรมการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง เขียนทิศทางการไหลของข้อมูลได้ถูกต้อง การอธิบายด้วยภาพน่าจะเป็นวิธีที่ชัดที่สุด ส่วนตัวชี้วัดที่ 3 ของ ม. 2 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ตัวชี้วัดนี้คำสำคัญคือหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร คุณธรรม ทำอย่างไรให้ สามเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน ควรทดสอบความรู้เดิมๆของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มหาข้อมูลจากหลายที่มาวิเคราะห์หาความจริง เขียนความรู้ที่ได้ใหม่ ส่งให้กันตอบกลับไปมาผ่านทางอีเมล และสุดท้ายให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย กระบวนการแบบนี้น่าจะตอบโจทย์ตัวชี้วัดนี้ได้ อีกตัวอย่างที่อยากจะกล่าวถึงคือ ตัวชี้วัดที่ 12 ของ ม.4-6 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยเทคนิคการสอนแบบโครงงานเป็นการเรียนรู้แบบลุ่มลึก มีความรับผิดชอบสูง สามารถสร้างผลงานได้ แสดงถึงวิธีคิด สร้างสิ่งใหม่ๆด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสารได้ วิธีนี้เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตให้นักเรียนอย่างชัดเจน นำประสบการณ์ทั้งหมดด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มาให้งานอย่างปลอดภัย
            จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุการเรียนรู้ได้ความรู้ มีทักษะ ต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนำสาระของตัวชี้วัดมาจัดกระบวนการเรียนการสอน ใส่เทคนิคกิจกรรมต่างๆเข้าไป ถ้าสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้อย่างแตกฉานสุดท้ายการวัดผลในระดับต่างๆคงไม่มีปัญหาสำหรับเด็กไทย

เรียบเรียงโดยนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อมูลอ้างอิง : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น