NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 1 ตอน 2 การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2 "การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้"   เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากร และทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่จัดอบรมตอนที่ 1 ทำให้
                    ครูสามารถสื่อสารออนไลน์ได้อย่างดีแล้วนั้น สำหรับในตอนที่ 2 เน้นการใช้สื่อออนไลน์เพิ่มเติมในแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากขึ้น
...
...

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น