NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Wide World by STEM

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงความรู้ โดยการจัดค่าย “ Wide World by STEM” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2558 STEM Education Camp ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้าน ICT โดยมี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย STEM (Science Technology engineering and mathematic Education)คือ


    STEM (Science Technology engineering and mathematic Education)คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ด้วยความสำคัญดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงร่วมกันจัดค่าย STEM ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้ระหว่าง 4 กลุ่มสาระวิชา โดยใช้หลักการของ STEM ศึกษา
 • 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมและโครงงาน ที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เป็นพื้นฐาน
 • 3. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ผ่านกิจกรรม STEM


    โดยการจัดค่าย STEM ครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 132 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1-1/3 และคุณครู 3 กลุ่มสาระวิชา คือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม 28 คน 

การจัดกิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้    STEM 1 ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง     ครูประจำฐานการเรียนรู้
 • 1. นางสาวสุภิชา   ยิ้มสงวน
 • 2. นางสาวอัญชลี   ประเสริฐศักดิ์
 • 3. นางอารมย์   ตรีวนิชย์กุล
 • 4. นายประสพโชค   มีชัย
 • 5. นายอัญฑิตา   ดำดิบเหมาะ
 • 6. นายชาตรี   ศรีมิ่งวงค์


   STEM 2 ลำบากแค่ไหน กลไกช่วยได้     ครูประจำฐานการเรียนรู้
 • 1. นายวีระพจน์   รัตนรัตน์
 • 2. นางวัฒนา   ขาวลมัย
 • 3. นางสาวจันทร์เพชร   นาคหนู
 • 4. นางสาวชไมพร   ฉัตรนิติชัย
 • 5. นางนิตยา   คงทัพ
 • 6. นางสุมารยาท   จันทรวงศ์


   STEM 3 สะพานก้านไม้ขีด     ครูประจำฐานการเรียนรู้
 • 1. นายสุนทร   ปานบุษราคัม
 • 2. นางสาวผกามาศ   แดงชอบกิจ
 • 3. นางสาวเมธินี   ศรีแพงมน
 • 4. นางสาวสุจีรา   ศรีสุวรรณ
 • 5. นายเสนาะ   ประเสริฐจิตร
 • 6. นายวุฒิพงษ์   เหล่าอนันต์ทรัพย์
 • 7. นางสาวสุจิตรา   ปัญญาวรพงศ์
 • 8. นางสาวณัฎฐา   วิเศษสาธร


   STEM 4 บันจี้จั้มป์     ครูประจำฐานการเรียนรู้
 • 1. นางปาลิกา   ศรีสารากร
 • 2. นายสนิท   อยู่ดี
 • 3. นางสาวกชกร    ค่ายหนองสวง
 • 4. นางสาวนลินี   สำเริง
 • 5. นางสาวอธิญา   แตงทอง
 • 6. นางเอ็นดู   คำโม
 • 7. นางนนทวรรณ   มณีโชติ
 • 8. นางสาวณิชวรรณ   ชูไธสง
ภาพกิจกรรม   นางปาลิกา ศรีสารากร /(รายงาน) ,นายวีระพจน์-นายสุนทร-นางสาวเมธินี /(ถ่ายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น