NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อบรมการจัดการศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี : การดูแลนักเรียนด้วยระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก

            ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการอบรมการจัดการศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี : เรื่องการดูแลนักเรียนด้วยระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก โดยบาทหลวงไพศาล ยอแซฟ อธิการบ้านเณรราชบุรีเป็นผู้ให้การอบรม วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมเซนต์ปอล เวลา 1 ชั่วโมง ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโกใช้หลักการ “เหตุผล หลักธรรมศาสนา และความรักเมตตา” เพื่อสร้างเสริมเด็กๆให้เจริญขึ้นในความดี ครูจึงต้องอยู่ทามกลางเด็กเพื่อการแสดงความรักเมตตาและการให้การอบรมสั่งสอน ครูดูแลเด็กไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนหรือเฉพาะเรื่องความรู้ ครูเป็นเพื่อนร่วมทางชีวิตของนักเรียนที่จะให้คำแนะนำและการดูแลนักเรียน การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาของดรุณาราชบุรีที่เน้นอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
Credit : ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.drs.ac.th/index.php/department/2013-11-04-12-36-28/1274-tch-22-05-58

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น