NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

นักเรียนห้องเรียนพิเศษไอซีทีสร้างสติกเกอร์ไลน์ขายเพื่อคนพิการ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษไอซีทีสร้างสติกเกอร์ไลน์ขายเพื่อคนพิการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม DARUNA ICTA CAMP # 5 "STICKER LINE" เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการสร้าง Sticker Line และนักเรียนยังสามารถนำทักษะเหล่านั้นไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะนำรายได้ในส่วนของการขาย Sticker Line ไปบริจาคให้กับผู้พิการทางด้านร่างกาย โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดห้องเรียนพิเศษไอซีทีเพื่อพัฒนานักเรียนที่สนใจพิเศษจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น การใช้คิดค้นสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สู่อาชีพและเป็นโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมไอซีที
สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ ICTA.DRS เด็กอิค


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น