NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนด้านไอซีที

กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนด้านไอซีที      กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนด้านไอซีที ได้ใช้เวลาในช่วงคาบเรียนจริยธรรม สนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนสัปดาห์ละสามวัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ที่มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อพัฒนา 

     เริ่มด้วยการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการถ่ายภาพ ในห้องเรียน ฝึกถ่ายภาพในชีวิตประจำวัน ฝึกถ่ายภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมบ๊ะจ่างของกลุ่มสาระฯ ภาษาจีน  โดยนำภาพผลงานที่ถ่ายมาโพสต์ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ..ชมรมเยาวชนคนหลังเลนส์..เพื่อให้เพื่อน ๆ และสมาชิก ได้ติชมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาฝีมือของตนเอง จากผลของการฝึกฝน นักเรียนสามารถนำทักษะการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการทำงานจริง ๆ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ภาพต่าง ๆ เหล่านั้น ถูกนำมาใช้ในการทำ Blog ของทุกกลุ่มสาระฯ และ Website ของโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น