NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

นวัตกรรม GreenMech ดรุณาราชบุรี...สู่สนามนานาชาติ 3 ปีติดต่อกัน

นวัตกรรม GreenMech ดรุณาราชบุรี...สู่สนามนานาชาติ 3 ปีติดต่อกันบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้สร้างเสริม
ประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรมแก่เด็กและเยาวชน ได้จัดการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ World
Bond Robot Contest Green Mech ณ ประเทศไต้หวัน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบและเทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพนักเรียนจนมีความสามารถด้านวิศวกรรมพื้นฐานพลังงานงานสะอาด จัดเวลาฝึกซ้อมในเวลาพิเศษวันหยุด พัฒนารอบด้านไม่ว่ากระบวนการคิด การแก้ปัญหาที่ใช้หลักการทางเทคโนโลยี ระบบคุณธรรมประจำตัว และส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2013-2015 ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันและไปแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งมารายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2013
ทีม Daruna Green 1 แข่งขันรายการ Thailand Green Mech Contest 2013 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน ประกอบด้วย เด็กชายนเรศน์ ป้องรินไชย ม.3/7 (หัวหน้าทีม) เด็กชายสิทธิพล แนบเนียน ม.3/7 เด็กชายธนาธิป วิทยากรโกมล ม.3/9 นางสาววิภากาญจน์ ทรงอยู่ ม.3/4 ฝึกซ้อมโดยคุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ คุณครูสุนทร ปานบุษราคัม การแข่งขันในครั้งนี้มี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปให้กำลังใจและสังเกตการณ์เพื่อนำมาพัฒนาระบบต่อไป

ปี 2014
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ส่งทีมออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทน เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2014 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทีม Daruna Green  PP2 ประกอบด้วย เด็กชายศวัสกร คงธนธีระ ป.5/4  เด็กชายเจนณรงค์ ธรรมาชัยมงคล ป.5/4  เด็กชายฐิตินันท์ ประเดิมชัย ป.5/3 เด็กชายเอกรัตน์ ทีทา ป.4/3 ครูผู้ฝึกสอน นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ และนายสุนทร ปานบุษราคัม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม Daruna Green MP1 ประกอบด้วยนายปรินทร์ แสงสาคร ม.5/2   นายธนากร สุภาพุฒ ม.5/2  นายนที คำแก่น ม.5/2 นางสาววิภากาญจน์ ทรงอยู่ ม.4/1 ครูผู้ฝึกสอน นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ นายสุนทร ปานบุษราคัม และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน การออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทนนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์ตามกระบวนการ เทคโนโลยี คิดค้นทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้ทำงานตามโจทย์ที่กำหนด นักเรียนจะได้คิดจริงทำจริงตามความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี

ปี 2015

นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีม Daruna Green MP2 จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน World Bond Robot Contest GreenMech World Cup 2015 เมื่อวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย และได้รับรางวัล Bronze Medal ซึ่งจัดโดย World Forum for GreenMech Promotion National Taiwan Normal University,Chew's Culture Foundation กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีม Daruna Green MP2 ประกอบด้วย หัวหน้าทีมคือ นางสาวกชกร ทองจันทร์ นายสิทธิพล แนบเนียน นางสาวบุษยพรรต ชวนวารี และนายชยุต ปิ่นคำ โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ และนางสาวนราภรณ์ จุลลาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม เป็นครูผู้ฝึกสอน นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมด้านกลไกพลังงานทดแทน ระดับนานาชาติ และนักเรียนจะได้นำความรู้ทักษะต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป การแข่งขันในครั้งนี้มี บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการระดับมัธยม ได้เดินทางไปให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่น่าสนใจ