NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

#เทคนิคการเรียนการสอน ICT ในศตวรรษที่ 21

#เทคนิคการเรียนการสอน ICT ในศตวรรษที่ 21


                สื่อไอซีทีได้เข้ามามีบทบาท และเป็นกระแสเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้วิถีการเรียนรู้เปลี่ยนไป  การแข่งขันกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน การเข้าถึงสื่อดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จะลดน้อยถอยลง สื่อใหม่จะมาแทนที่ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ อีเมล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เกมออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ เอาเอ็มเอส สื่อสังคมออนไลน์ การเข้าถึงที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆแข่งขันกันที่ว่าใครจะเชี่ยวชาญในการแสวงหาสืบค้น ไตร่ตรอง อย่างรู้เท่าทันสื่อ


            การเรียนการสอนไอซีทีในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) • ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) • ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and Technology, Literacy)  โดยการใช้กิจกรรมเทคนิคการสอนเพื่อให้เข้าถึงสาระการเรียนรู้ด้านไอซีที ไม่ควรมุ่งเน้นความรู้ทั่วไปซึ่งมีอยู่จำนวนมากในสื่อใหม่ สามารถใช้ทักษะในการสืบค้นได้เอง แต่ควรมุ่งหวังทักษะกระบวนการและสามารถสร้างสรรค์คิดสร้างนวัตกรรมเองได้ (Innovative Thinking) กิจกรรมต่างๆที่มาใช้นำทางในการเรียนการสอนเช่น #Mind Mapตัวอย่าง Mind Map

เป็นไดอะแกรมแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของมโนภาพที่สัมพันธ์กันรูปแบบหนึ่ง #Timeline  เป็นกิจกรรมเส้นเวลา เป็นแผนผังแสดงการพัฒนาหรือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาโดยขึ้นอยู่กับหัวข้อที่สนใจ #โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้อย่างลุ่มลึก สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง คิดนวัตกรรมได้ โดยกิจกรรมต่างๆควรเน้นการทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจกัน และทุกคนมีภาระหน้าที่ชัดเจน

ตัวอย่าง Timeline

            สาระการเรียนรู้ ICT ถ้าจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาจะพบว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งที่สนใจพิเศษ ซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักสร้างสรรค์ด้านไอซีทีในด้านต่างๆเช่นนักมัลติมีเดีย ผลิตสื่อต่างๆเพื่อการเรียนการสอน นักพัฒนาเว็บไซต์ สามารถสร้างและบริหารเว็บไซต์ นักออกแบบและเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้ ในการเรียนรู้ไอซีทีอย่างลุ่มลึกนั้นจุดหมายปลายทางคือเป็นนักสร้างนวัตกรรม ซึ่งต้องเรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการ การรู้เท่าทันสื่อไอซีทีและสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทักษะเหล่านี้น่าจะเป็นนักไอซีทีในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์

เรียบเรียงโดยนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อมูลอ้างอิง : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น