NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ดรุณาราชบุรีสร้างหลักสูตรการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านการเรียนการสอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ

สกู๊ป : ดรุณาราชบุรีสร้างหลักสูตรการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยผ่านการเรียนการสอนเทคโนโลยีหุ่นยนต์พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ


โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยการนำของบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับความสามารถทางวิชาการและภาษาต่างประเทศ ดังนั้นในปีการศึกษา 2556  จึงสนับสนุนให้สร้างหลักสูตรด้านการคิดวิเคราะห์ การริเริ่มและสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การออกแบบและเทคโนโลยี ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกห้องปฏิบัติการนี้ว่า Creative Classroom 


นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการมุ่งเน้นในการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งสองภาษาโดยครูชาวต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารที่เป็นไปอย่างไร้พรหมแดน ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เป็นภาษาหลักที่สำคัญยิ่งในการติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบัน

 ดังนั้น โรงเรียนดรุณาราชบุรีจะพัฒนาการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับความสามารถทางวิชาการและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เป็นประชาการมีศักยภาพของประเทศและโลกยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป

                                                                                  เรียบเรียงโดย นายวีระพจน์ รัตนรัตน์
                                                            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น