NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Topology

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 2
ม2/3 ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมดังกว่างให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ    ระบบเครือข่าย (Network System) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องเรียน ภายในองค์กร ระหว่าง อาคาร ระหว่างเมืองต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งโลกที่เรียกว่า "อินเทอร์เน็ต" (Internet)การติดต่อสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันมีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยอาศัยระบบการสื่อสาร ต่อมาเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นความต้องการในการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน เรียกว่า ระบบเครือข่าย (Network System)

    หลังจากให้นักเรียนศึกษาเพื่มเติมแล้วทำใบงานแล้วนั้น ในคาบเรียนนี้วาดพังการทำงานทางกายภาพหรือPhysical Topologyนั้นเองซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถอธิบายและทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

2/1
2/3


จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องมากขั้น

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น