NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 1 ตอน 1 เน้นสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ เป็นวิทยากรและทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีนโยบายมุ่งเน้น ในการนำไอซีทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อการสื่อสารในองค์กร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ เป็นอย่างดีจึงมีการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นแรก โดยเป็นการสมัครใจของครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการอบรมอย่างดีเยี่ยม


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น