NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พิธีมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ประกวดพานไหว้ครู ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557   โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพานไหว้ครู แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาได้มีพิธีมอบรางวัลสำหรับกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบรางวัล โดยพานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
         ผลการตัดสิน

          ระดับชั้น ม. 1

รางวัลชนะเลิศ    ประกวดทำพานไหว้ครู       ได้แก่      มัธยมศึกษาปีที่     1/10

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    การประกวดทำพานไหว้ครู     ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   1/ 9

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    การประกวดทำพานไหว้ครู     ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   1/ 5

        ระดับชั้น ม.2

รางวัลชนะเลิศ    ประกวดทำพานไหว้ครู       ได้แก่      มัธยมศึกษาปีที่   2/2

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   2/6

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   2/5

        ระดับชั้น ม.3

รางวัลชนะเลิศ    ประกวดทำพานไหว้ครู       ได้แก่      มัธยมศึกษาปีที่   3/3

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   3/6

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   3/8

รางวัลชมเชย   การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   3/9

          ระดับชั้น ม.4

รางวัลชนะเลิศ    ประกวดทำพานไหว้ครู       ได้แก่      มัธยมศึกษาปีที่   4/4

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   4/5

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   4/6

รางวัลชมเชย   การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   4/3

                ระดับชั้น ม.5

รางวัลชนะเลิศ    ประกวดทำพานไหว้ครู       ได้แก่      มัธยมศึกษาปีที่   5/2

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   5/6

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   5/1

รางวัลชมเชย   การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   5/3

            ระดับชั้น ม.6

รางวัลชนะเลิศ    ประกวดทำพานไหว้ครู       ได้แก่      มัธยมศึกษาปีที่   6/6

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   6/4

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    การประกวดทำพานไหว้ครู      ได้แก่    มัธยมศึกษาปีที่   6/3


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น