NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ระหว่าง วันที่ 4 - 5เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
85
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คฤหบดี
2. เด็กชายศุภณัฐ   มุสิราช
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงฐนิชา   ปิติรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนารวี   กฤษสุวรรณ
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
78
เงิน
5
1. นางสาวณัฐธิดา   วิเศษสาธร
2. นายธัญพิสิษฐ์  มหาวิริโย
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
68
ทองแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กชายกิตติณัฐ   เหมสี
2. เด็กชายเขมนันท์  ปราบมาก
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
85
ทอง
8
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา   สุดสอน
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
72
เงิน
4
1. นางสาวณัฐวรรณ  พรมพืช
2. นายฤิทธิไกร   สกุลไพศาลวารี
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
64
ทองแดง
4
1. นายธนภัทร   เริ่มรวย
2. นายภูวเดช  ทัศนัยนา
 
คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
80
ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นายปฎิพัฒน์  ชมเจริญ
3. นายอภิพล  ด้วงเพียร
 
คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
87
ทอง
4
1. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งเรืองศรี
2. นายธิติ   ทรัพย์ธนาธร
 
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
95
ทอง
ชนะเลิศ
1. นางสาวกชกร   ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญา   สุทธินันศิริ
3. นางสาวชลดา   ทองมี
4. นางสาวธัญญารัตน์  จาอ่อน
5. นางสาวสุกัญญา   พวงกิ๊จ
6. นางสาวเกศราพร   ศรีขจรจิต
 
การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
75
เงิน
4
1. นายวัสพล   แสนขุย
2. นางสาวสาวนิธิพร   ศรีขาว
3. นางสาวไพลิน   อุ่นอ่อน
 
ปริ้นเอกสาร

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่น่าสนใจ