NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 1 ตอน 3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยไอซีที

         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 3 การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยไอซีที เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ เป็นวิทยากรและทีมงานครูไอซีทีและนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านไอซีที (ICTA) จากการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีนโยบาย
           มุ่งเน้นในการนำไอซีทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเน้นการผลิตสื่อขึ้นมาเองเพื่อทำให้นักเรียน เข้าใจและมีความรู้ในบทเรียนมากขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนจำเป็นต้องเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยไอซีที ในการอบรมครั้งนี้ครูสามารถผลิตสื่อได้อย่างสร้างสรรค์และนำมาใช้งานได้จริงตามกระบวนการแบบเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ 

ภาพข่าว    : ครูสุนทร(ถ่ายภาพ)Credit : http://www.drs.ac.th/index.php/department/2013-11-04-12-36-28/1205-tch-8-02-58

Update : May 22, 2015

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น