NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Daruna Webblog Contest # 2 ภายใต้หัวข้อ “สุขสันต์วันคริสต์มาส”

 
การประกวด  Daruna Webblog Contest # 2
ภายใต้หัวข้อสุขสันต์วันคริสต์มาส

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
            1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

2. ประเภทและจำนวนนักเรียนและที่ปรึกษาที่เข้าประกวด
            2.1 แข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 3 คน
            2.2 อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ไม่จำกัดวิชาที่สอน

3. วิธีดำเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
            3.1 ใช้โปรแกรมใดสร้าง
Webblog ได้โดยไม่จำกัดประเภท
3.2 เนื้อหามี2หัวข้อคือ สุขสันต์วันคริสต์มาส
            3.3 สำหรับการนำเสนอให้มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้
3.3.1 แนะนำตัวเอง
3.3.2 อธิบายแนวคิด
3.3.3 อธิบายการทำงานของ  
Webblog
3.3.4 สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป
          
            3.4 นำเสนอผลงานในวันประกวดจริงโดยนำเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อต่างๆมาเอง
            3.5 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน
            4.1 แนวคิดในการทำ Webblog 10 คะแนน
            4.2 ส่วนขยายในการทำงาน 5 คะแนน
            4.3 การนำเสนอ  10  คะแนน
            4.4 ความเหมาะสมในการออกแบบ Webblog 25 คะแนน
                        4.4.1 การใช้สี
                        4.4.2 รูปภาพ
                        4.4.3 การจัดวางตำแหน่ง (ทั้งเมนูและเนื้อหา)
                        4.4.4 รองรับทุกขนาดหน้าจอ (responsive)
                        4.4.5 สื่อประสมที่นำมาใช้ (flash,คลิป)
            4.5 ความน่าสนใจ 10 คะแนน
            4.6 เนื้อหา  15 คะแนน
            4.7 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 5 คะแนน
            4.8 การถามตอบ 20 คะแนน

5. ระยะเวลาส่งผลงาน
           
5.1 ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2558 ถึง  8  มกราคม 2559
           
5.2 ประกาศผลวันที่ 19 มกราคม  2559

6. รางวัล แบ่งเป็น 2 ระดับ
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
                        - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
                        - รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ
- ผู้ร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
            ทั้งนี้ เกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจะกำหนด
แต่คะแนนรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนตามรายการข้างต้น

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การแข่งขันครั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านเป็นผู้ตัดสินการแข่งขันโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายสุนทร      ปานบุษราคัม                                         กรรมการการแข่งขัน
2. นายชาตรี       ศรีมิ่งวงค์                                              กรรมการการแข่งขัน

3. นางสาวณัฏฐา วิเศษสาธร                                           กรรมการการแข่งขัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น