NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เกณฑ์การประกวด “การประดิษฐ์กระทง” และ “นางในวรรณคดีไทย” ประจำปีการศึกษา 2558

เกณฑ์การประกวดการประดิษฐ์กระทงประจำปีการศึกษา 2558
การประดิษฐ์กระทง
1.             คุณสมบัติผู้ประดิษฐ์กระทงประกวดและวัสดุในการประกวด
·       -เป็นนักเรียนชาย-หญิงโรงเรียนดรุณาราชบุรี
·       -เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6
·       -อุปกรณ์ในการประกวด ใช้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น
·       -ขนาดตามความเหมาะสม
                                           
2.             รางวัลการประกวดกระทง
·       -ประเภทสวยงาม ระดับละ 3รางวัล โดยแบ่ง ม.1- ม.3 ละ ม.4-ม.6
·       -ประเภทความคิดสร้างสรรค์ระดับละ 1 รางวัล โดยแบ่ง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6

3.             ระยะในการประดิษฐ์กระทงประกวด
·       ใช้เวลาตั้งแต่ คาบ 3 เวลา 10.00 – 14.00 น.

4.             คณะกรรมการตัดสินการประกวด
1.               ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์
2.               ครูอำไพ บุญยะวาศรี
3.               ครูพจนีย์ มณีรัตน์


5.             ส่งรายชื่อประกวดห้องละ 6 คนได้ที่ครูประจำวิชาและสถานที่ประดิษฐ์ของห้องการงานอาคาร 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักเกณฑ์การประกวด “นางในวรรณคดีไทย”
ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

1                 คุณสมบัติผู้เข้าประกวดนางในวรรณคดีไทย
·        เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ไม่จำกัดเพศ
·        ต้องแต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด และบอกความเป็นมาของชุดที่สวมใส่ อยู่ในเรื่องใด สำคัญอย่างใด
2.             รางวัลในการประกวดนางในวรรณคดี
·        ประเภทสวยงาม  ระดับละ  3  รางวัล  โดยแยก ม.1 – 3  และ ม.4 - 6
·        ขวัญใจนักเรียน  2  รางวัล  แยก ม.1 – 3  และ ม. 4 – 6
3.             การประกวด  แบ่งออกเป็น  รอบ
·        รอบแรก  คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าประกวดทุกคนในภาพรวม
·        รอบสอง  คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้าประกวดจากหน้าตา  ผิวพรรณ  รูปร่าง  การเดิน  การแต่งกาย  ความสง่างาม  การพูดแนะนำตัวเอง  และแนะนำชุดที่สวมใส่
·        รอบสาม  ตัดสินขวัญใจนักเรียน  และคัดเลือก  10  คน  ทั้ง  2  ระดับ
·        รอบสี่  ผู้เข้าประกวดทั้ง  10  คน  ตอบคำถาม
·        รอบห้า  ตัดสินชนะเลิศ  รองชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ  2
4.             รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด
1.             นางจิตรา              ไวว่อน
2.             นางสาวดรุณี       กฤตัญชลีย์
3.             นางสาวกันยาพร  เวชฤทธิ์
5.             การสมัครประกวด
·        สมัครได้ที่ครูประจำวิชาการงานตามระดับชั้น

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น