NEW!! หากมีหน้า pop up ขึ้นมาให้อัพเดทเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ Goggle Chrome ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันทักษะการออกแบบนวัตกรรมพลังงาน Thailand Green Mech Contest 2015

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะการออกแบบนวัตกรรมพลังงาน Thailand Green Mech Contest 2015


   บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ชุดสื่อการเรียนรู้ ด้านกลไก โครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด (Green Energy) ภายใต้แบรนด์ GIGO ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจาก ๕๐ ประเทศ ทั่วโลก จากบริษัท Genius Toys Taiwan Co.,Ltd. ประเทศไต้หวัน ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการ Green Mechanism ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงวิศวกรรมและสร้างสรรค์งานทางด้านกลไกต่างๆ การแข่งขันนี้ประยุกต์การศึกษาในลักษณะ STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงบันดาลใจจากความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของตนเอง ฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความสามารถให้กับประเทศชาติต่อไป และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ " World Green Mech Contest ๒๐๑๕ ณ National Taiwan Normal University Taipei, Taiwan. โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๒๕๐ - ๓๐๐ ทีม จากหลายประเทศทั่วโลก
         ดังนั้น ทางบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีความยินดีสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานด้านวิศวกรรมแก่เด็กและเยาวชน จึงได้จัดการแข่งขันการออกแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยี Thailand Green Mechanism Contest ๒๐๑๕ ขึ้นในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร The Grand ศุนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อคัดตัวแทนจากประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบนวัตกรรมยอดเยี่ยม Innovation in Green Energy Design เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วย และชุดฝึกกระบวนการคิดจำนวน 4 ชุด มูลค่าชุดละ 1,200 บาท ได้แก่ 


ทีม DARUNA GREEN MP2

 • หัวหน้าทีม   1. นางสาวกชกร   ทองจันทร์
 • สมาชิก   2. นายสิทธิพล   แนบเนียน
 • สมาชิก   3. นางสาวบุษยพรรต   ชวนวารี
 • สมาชิก   4. นายชยุต   ปิ่นคำ
 • อาจารย์ผู้ควบคุมทีม   นายวีระพจน์   รัตนรัตน์


    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรการออกแบบนวัตกรรมยอดเยี่ยม Innovation in Green Energy Design เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วย และชุดฝึก ได้แก่ 


ทีม DARUNA GREEN MT2
 • หัวหน้าทีม   1. เด็กชายอินทาโภ   ทองแก้ว
 • สมาชิก   2. เด็กชายศุภมงคล   คิดรุ่งรือง
 • สมาชิก   3. เด็กชายจิรวัฒน์   จตุพจน์
 • สมาชิก   4. เด็กหญิงเกวลิน   เกษมสุข
 • อาจารย์ผู้ควบคุมทีม   นายสุนทร   ปานบุษราคัม

    ระดับประถมศึกษา นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตรการออกแบบนวัตกรรมยอดเยี่ยม Innovation in Green Energy Design เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วย และชุดฝึกกระบวนการคิดจำนวน 4 ชุด มูลค่าชุดละ 600 บาท ได้แก่ 

 • หัวหน้าทีม   1. เด็กหญิงสมิตานัน   รุ่งจำรัส
 • สมาชิก   2. เด็กหญิงพาขวัญ   เจริญพันธุ์
 • สมาชิก   3. เด็กชายธนดล   โสภาสูงเนิน
 • สมาชิก   4. เด็กชายทัตธน   ทะนันไธสง

    สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ ชัยชนะ แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ใช้กระบวนการความรู้ การแก้ไขปัญหาและการได้แสดงออกซึ่งความสามารถศักยภาพของตนออกสู่สังคมอย่างถูกต้อง 

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น